top of page

Vedtekter for Wadajir Forening

 

§ 1. NAVN OG OPPRETTELSE

Foreninges navn er Wadajir Forening
Wessels gate 12, 3725 skien

 

§ 2 - Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre,

har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

§ 3 - Medlemmer
Foreningen er åpen for alle.

 

§ 4 - Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter,

og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.
Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

 

§ 5 - Årsmøte
Årsmøtet, som avholdes i Mars måned hvert år, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest

en uke før årsmøtet.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

 

§ 6 - Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1) Behandle årsmelding
2) Behandle revidert regnskap
3) Behandle innkomne forslag
4) Fastsette kontingent
5) Vedta budsjett

Velge:
1) Leder og nestleder
2) Styremedlemmer
3) Varamedlemmer
4) Revisor

 

§ 7 - Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 8 - Styret
Foreningen har et styre på 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal holde møte når styreleder

eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:
1) Iverksette årsmøte bestemmelser
2) Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
3) Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
4) Representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 9 - Signaturrett
Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

Hvis signaturrett i tillegg blir tildelt bestemte roller eller personer utenom "styret i felleskap", bør dette gå frem av vedtektene.

Det må også presiseres om retten er tildelt "hver for seg" eller "i fellesskap".

 

§ 10 - Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten,

og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 11 - Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen

arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

§ 12 - Formål
Integrering og inkludering for unge og voksne med innvandrerbakgrunn

bottom of page